بررسی تاثیر هموارسازی سود بر اجتناب از مالیات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران